AUTO-HAK EU

AUTO-HAK-EU-DISTRIBUTION-2
5/5

Regulamin określa zasady i ogólne warunki sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej auto-hak.eu prowadzonej przez Serwis Ogumienia Tomasz Frazik, 77-300 Człuchów, ul. Sienkiewicza 1, NIP: 843-132-17-47, zwanym dalej sprzedawcą.

§1 Definicje
Dostawa – jest czynnością fizyczną polegającą na dostarczeniu klientowi towaru określonego w zamówieniu. Dostawa realizowana jest na zlecenie sprzedawcy za pośrednictwem dostawcy.
Dostawca – wyspecjalizowana firma kurierska, którą współpracuje ze sprzedawcą w obszarze dostawy towarów.
Klient – osoba fizyczna lub prawna, z którą zawarta może być umowa sprzedaży.
Sprzedawca – firma Serwis Ogumienia Tomasz Frazik, 77-300 Człuchów, Sienkiewicza 1 , NIP: 843-132-17-47 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: sprzedaz@auto-hak.eu.
Strona internetowa – strona www osadzona na domenie auto-hak.eu.
Towar – produkty które są przedmiotem umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem łączy teleinformatycznych.

§2 Zapytania ofertowe i zamówienia
1. Informacje prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
2. Klient za pośrednictwem strony internetowej może składać zapytania ofertowe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przekazując poprzez formularz zapytania ofertowego swoje dane kontaktowe, które są następnie przetwarzane zgodnie z polityką prywatności sprzedawcy – celem przedstawienia klientowi właściwej oferty.
3. W odpowiedzi na przesłane przez klienta zapytanie ofertowe, sprzedawca dokonuje kontaktu z klientem. Kontakt odbywa się w dogodnym dla Sprzedawcy czasie. Sprzedawca korzysta w tym celu z podanych przez Klienta danych kontaktowych.
4. Klient posiada także możliwość złożenia zapytania ofertowego za pośrednictwem numeru telefonu, udostępnionego przez sprzedawcę na stronie internetowej.
5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sprzedawca przedstawia klientowi ofertę, w której informuje klienta o łącznej cenie za wybrany towar z uwzględnieniem ceny dostawy pod wskazany przez klienta adres oraz wszelkich pozostałych kosztach, jakie zobowiązany jest ponieść klient w związku z umową sprzedaży.
6. Na podstawie przedstawionej przez sprzedawcę oferty, klient podejmuje decyzję o złożeniu zamówienia.
7. Złożenie zamówienia stanowi potwierdzenie przyjęcia i pełnej akceptacji oferty przedstawionej klientowi przez sprzedawcę, a także zobowiązanie klienta do uiszczenia należnej zapłaty za towar.
8. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na wskazany przez klienta adres (poczty elektronicznej lub korespondencyjny) potwierdzenie umowy sprzedaży – w postaci właściwego dla sprzedaży dokumentu.

§3 Płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
– przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy,
– przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności,
– gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonaniu dostawy,

§4 Dostawa
1. Sprzedawca zleca dostawę na terytorium RP za pośrednictwem kuriera DPD, GLS.
2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
3. Klient powinien zadbać o to, aby w dniu dostawy pod wskazanym adresem towar mógł zostać skutecznie odebrany od dostawcy.
4. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym adresem w momencie dostawy, klient zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z dostawcą celem ustalenia nowego terminu dla skutecznego odbioru przesłanego przez sprzedawcę towaru.
5. Klient zobowiązany jest dokonać stosownych oględzin przesyłki w momencie jej doręczenia i odmówić jej przyjęcia w przypadku gdy karton nosi widoczne ślady jego uszkodzenia.
6. Klient może przyjąć uszkodzoną paczkę jedynie pod warunkiem wcześniejszego spisania protokołu szkody z pracownikiem Dostawcy.
7. Zaniechanie przez klienta powyższych wytycznych, skutkować może odrzuceniem późniejszego wniosku o ewentualną reklamację uszkodzonego w transporcie towaru.

§5 Reklamacje
1.Ewentualne reklamacje towaru klient powinien kierować w formie pisemnej na adres sprzedaz@auto-hak.eu
2. Klient we wniosku reklamacyjnym powinien opisać zaistniały problem.
3. Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji klienta.

§6 Gwarancja
Towary sprzedawane przez sprzedawcę są objęte 2 letnią gwarancją udzieloną przez producenta towaru.

§7 Odstąpienie od umowy
1. Klient posiada prawo odstąpienia od umowy bez podania konkretnej przyczyny w terminie 14 dni od momentu objęcia towaru w posiadanie przez klienta.
2. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
3. Oświadczenie to może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@auto-hak.eu.
4. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
6. Zwracany przez klienta towar nie może być uszkodzony, nosić jakiegokolwiek śladu użycia lub montażu.
7. Sprzedawca posiada obowiązek zwrotu pieniędzy w terminie do 14 dni, liczonych od momentu otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
8. Sprzedawca ma jednak prawo czekać ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego przez klienta towaru.

§8 Postanowienia końcowe
1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2020 roku.

5/5

AUTO-HAK.EU – © Copyright All rights reserved

Obserwuj nas w social mediach:
Serwis internetowy auto-hak.eu
Wycena na telefon/konsultacje